Prawa i obowiązki rodziców

Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy :

a) przestrzeganie statutu przedszkola

b) respektowanie uchwał i zarządzeń Dyrektora i Rady Pedagogicznej

c) zgłaszanie dzieci 6 – letnich objętych obowiązkiem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego

d) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

e) Przyprowadzanie i odbierani dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

f) Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

g) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

h) Przestrzeganie godzin pracy przedszkola

i) Przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola j) Wykazywać zainteresowanie postępami dziecka w procesie dydaktyczno – wychowawczym

k) Uczestniczyć w zebraniach dla rodziców, utrzymywać stały kontakt z nauczycielem

Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

f) Uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych

g) Proponować charakter zajęć dodatkowych

h) Pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, udziału w organizowanych na terenie placówki imprezach

i) Inicjowania nowych rozwiązań, wyrażania opinii i składanie wniosków w sprawach przedszkola za pośrednictwem organów przedszkola zgodnie z ich kompetencjami.

Numery kont

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT
78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

Kontakt

Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku

ul. Kochanowskiego 6
05-400 Otwock

e-mail: przedszkole10@gmail.com    
Telefon:     22 779 37 12
Faks:     Fax 22 779 37 12

    © 2021 Przedszkole Leśne skrzaty - Realizacja projektu: Nanotechnic