Prawa i obowiązki dziecka

Dziecko jako wychowanek przedszkola ma prawo do:

a) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego

b) ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej

c) ochrony poszanowania jego godności osobistej

d) życzliwego i podmiotowego traktowania, wychowania uwzględniającego stopień dojrzałości dziecka a także wolności jego sumienia, przekonań wyniesionych z domu rodzinnego

e) informacji o swoich prawach

f) sprawiedliwej oceny wiedzy

g) akceptacji takim jakim jest

h) spokoju, samotności gdy tego potrzebuje

i) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju

j) doświadczania konsekwencji własnego postępowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa

k) zabaw i wyboru towarzyszy zabaw

l) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie snu na „rozkaz”

m) jedzenia i picia gdy jest spragnione, ale również prawo do regulowania własnych potrzeb jedzenia

n) przyjaznego nauczyciela.

Obowiązki dziecka:

a) ma obowiązek postępować tak, aby możliwe było przestrzeganie jego własnych praw, a także praw innych przebywających wspólnie osób, tj. dorosłych i dzieci

b) uczestniczenia w procesie wychowawczo – dydaktycznym

c) ustalania i przestrzegania umów zawartych z nauczycielami i kolegami

d) przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola

e) przestrzeganie zasad współżycia społecznego

f) poprawne traktowanie kolegów oraz innych osób odwiedzających przedszkole

g) dbałość o stan zdrowia i higienę osobistą

h) dbałość o kulturę osobistą i kulturę słowa

i) dbałość o porządek i poszanowanie zabawek, sprzętów oraz wytworów pracy kolegów

j) udział w dyżurach przedszkolnych.

Numery kont

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT
78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

Kontakt

Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku

ul. Kochanowskiego 6
05-400 Otwock

e-mail: przedszkole10@gmail.com    
Telefon:     22 779 37 12
Faks:     Fax 22 779 37 12

    © 2021 Przedszkole Leśne skrzaty - Realizacja projektu: Nanotechnic