Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin rady pedagogicznej  Przedszkole nr 10 " Leśne Skrzaty" w Otwocku

Opracowany na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 07.09.1991r./Dz.U.Nr 95, poz.425 z późniejszymi zmianami/, Ustawy Prawo oświatowe z dn. 14.12.2016 (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669). oraz Statutu Przedszkola Nr 10 "Leśne Skrzaty"

§ 1

UWAGI WSTĘPNE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Radzie, należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną działającą przy  przedszkolu Nr 10 "Leśne Skrzaty" w Otwocku. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia dzieci. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Obecność członków Rady na posiedzeniach jest obowiązkowa W przypadku usprawiedliwionej nieobecności przynajmniej jednego Członka Rady , przewodniczący ma prawo zmienić termin zebrania Rady.

§ 2

ORGANIZACJA PRACY

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. Przewodniczący prowadzi zebranie Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są:

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2) po I okresie roku szkolnego oceniającego pracę w minionym okresie

3) po zakończeniu roku szkolnego podsumowującą całokształt działalności przedszkola

4) wg potrzeb Posiedzenia nadzwyczajne Rady mogą być organizowane:

1) z inicjatywy przewodniczącego Rady

2) na wniosek organu prowadzącego przedszkole

3) na wniosek 1/3 członków Rady Pedagogicznej Uchwały i wnioski podejmowane na posiedzeniach Rady są prawomocne, jeżeli były objęte większością głosów obecności połowy jej członków i obowiązują wszystkich pracowników przedszkola Głosowanie nad przyjęciem uchwały odbywa się w trybie jawnym.

Posiedzenia Rad Pedagogicznych protokołowane są w formie elektronicznej. Ich treść jest drukowana i przechowywana w specjalnym segregatorze „Protokoły Rad Pedagogicznych”. Dodatkowo nośnik elektroniczny z protokołami przechowywany jest u dyrekcji Przedszkola protokoły sporządzane są w terminie 7 dni od daty posiedzenia Członkowie Rady w ciągu 14 dni są zobowiązani do zapoznania się z jego treścią i podpisania. Członkowie mają prawo wnieść do przewodniczącego ewentualnych poprawek. Rada na następnym posiedzeniu decyduje o naniesieniu zgłoszonych poprawek do protokołu i zatwierdzenie ich.

 

§3 ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Do podstawowych zadań Rady należy: 1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 2) okresowe i roczne ocenianie realizacji zadań programowych i rocznego planu pracy przedszkola

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

5) organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci oraz szerszym środowiskiem

 

§ 4 KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

Rada pedagogiczna zatwierdza:

1) roczny plan pracy przedszkola po jego zaopiniowaniu przez Radę Rodziców

2) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli

3) podejmowane eksperymenty i innowacje pedagogiczne po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Placówki Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym przydział godzin ponadwymiarowych, ramowy rozkład dnia w przedszkolu

2) przydział dodatkowych czynności nauczyciela Rada może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego W przypadku określonym w ust 3 uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku Rada jest uprawniona do występowania z wnioskiem w sprawie oceny pracy nauczyciela.

 

§ 5 OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

Dyrektor jako przewodniczący Rady jest zobowiązany do:

1) realizacji uchwał Rady

2) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego wychowawczego i opiekuńczego przedszkola

3) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

4) dbania o autorytet Rady, ochrony praw i godności nauczyciela

5) zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami oraz omawiania trybu i form ich realizacji

6) analizowania stopnia realizacji uchwał Rady Przewodniczący Rady ma prawo w uzasadnionych przypadkach zwolnić członka Rady z podaniem przyczyn nieobecności pozostałym członkom Rady. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki

Członek Rady jest zobowiązany do:

1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady

2) przestrzegania postanowień prawa i przepisów oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora

3) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracy Rady oraz w wewnętrznym samokształceniu

4) składania przez Radę sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszyć dobro osobiste dziecka lub rodziców a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rada Pedagogiczna wykonuje zadania Rady placówki od chwili jej powołania na terenie przedszkola. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

Przewodniczący  `                                                    Członkowie Rady

Otwock, dn……………….

Numery kont

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT
78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

Kontakt

Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku

ul. Kochanowskiego 6
05-400 Otwock

e-mail: przedszkole10@gmail.com    
Telefon:     22 779 37 12
Faks:     Fax 22 779 37 12

    © 2021 Przedszkole Leśne skrzaty - Realizacja projektu: Nanotechnic